CHÍNH SÁCH AN TOÀN, SỨC KHOẺ, MÔI TRƯỜNG/ SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL POLICY

Nhận thức rằng con người là tài sản vô giá, chúng tôi đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính mạng, sức khỏe nghề nghiệp cho toàn thể người lao động, các nhà cung ứng và các bên liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty.
Với mong muốn vươn lên thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, uy tín hàng đầu về dịch vụ xây dựng, góp phần làm cho đất nước phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Công Ty TNHH Xây dựng Đức Trường Phát đã nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng của công tác Quản lý An toàn, Sức khỏe, Bảo vệ Môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính sách Chất lượng – An toàn – Sức khoẻ và Bảo vệ Môi trường của Công ty TNHH Xây dựng Đức Trường Phát nhắm vào mục tiêu:

Realizing that people are valuable assets, our top priority is to ensure employees, suppliers and related parties’ safety and occupational health during the Company’s operations.
With the desire to become one of the strongest and most prestigious businesses in construction services, contributing to the sustainable development of the country and environmental protection. Duc Truong Phat Construction Company Limited has realized and appreciated the importance of Safety and Health Management and Environmental Protection in its business operations. Duc Truong Phat Construction Company Limited’s policy on Quality, Safety, Health and Environmental Protection aims at:

“THỎA MÃN TOÀN DIỆN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, GIẢI QUYẾT HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.”

“SATISFYING CUSTOMER DEMAND AND SATISFACTORILY RESOLVING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND REQUIREMENTS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND EMPLOYEES’ HEALTH AND SAFETY”.

Công ty TNHH Xây Dựng Đức Trường Phát cam kết:

Duc Truong Phat Construction Company Limited is committed to:

Chính sách này sẽ được xem xét hàng năm và sửa đổi theo tình hình hoạt động thực tế, đồng thời được tuyên truyền rộng rãi trong toàn công ty, được phổ biến đến Khách hàng, Nhà cung ứng và các bên có liên quan.
This policy will be annually reviewed and revised according to the actual situation, and it is widely propagated in the Company, disseminated to customers, suppliers and related parties.

Contact Me on Zalo
0911.996.996